国学经典 >> 在线字典 >> 部首查字 >> 草字头的字有哪些
草字头的字大全/共找到980个汉字
笔划
汉字
拼音
笔划
汉字
拼音
3
ǎo
4
gòng
4
5
tiáo
5
jié jiē
5
jiāo
5
qiú
5
dǐng
5
5
ài yì
5
nǎi rèng
6
suī
6
6
xiōng
6
mián
6
wán
6
qiān
6
chāi
6
6
péng
6
gǎn
6
6
máng
6
zhī
6
xiāng
6
què sháo
6
zhì
6
6
6
6
6
7
fèi fú
7
7
7
wěi
7
jué
7
zhù xù
7
7
zhǐ
7
kōu
7
qín
7
ruì
7
7
rén
7
tún
7
7
ǎo
7
7
zhù
7
huā
7
hū wù
7
7
cāng
7
shān
7
wén
7
réng
7
háng
7
7
yǒu
7
7
cōng
7
qiān
7
sū sā
7
xiàn
7
yún yùn
7
7
ě
7
xìn xīn
7
fāng
7
gǒu
7
gài jiè
7
7
7
qiàn
7
7
biàn
7
bì pí
7
mào
7
lún
7
wěi
7
fēn
7
cháng
7
yuán yán
7
qín
7
chán
7
7
jù qǔ
8
yìn
8
dié
8
zhǎ
8
gǒu
8
xué
8
kǔ gǔ
8
yǎo
8
shàn shān
8
8
rě ruò
8
zhǐ
8
8
8
píng
8
8
yīng
8
8
máo
8
8
qióng
8
8
máo mǎo
8
tiáo sháo
8
8
bèi
8
miáo
8
níng
8
8
shēng
8
qǐng
8
tái tāi
8
yíng
8
xiú
8
zū jū
8
yuán
8
8
hóng
8
chí
8
mín
8
xiān
8
wèi
8
mào
8
piě
8
rǎn
8
méi
8
8
nié
8
8
fàn
8
8
8
8
yuàn
8
cōng
8
jīng
8
bāo
8
dōng
8
líng
8
8
niǎo
8
lóng
8
yòng
8
bǐng
8
gān
8
jiā qié
8
zhuó
8
běn
9
jiàn
9
ér
9
yí tí
9
quán
9
chén
9
9
jīn
9
sūn
9
jì qí
9
liè
9
9
gèn
9
róng
9
àn
9
guāng
9
guī
9
9
9
chá
9
9
cǎo
9
zhū
9
jiǎn
9
9
qiàn xī
9
jiá
9
zhòng
9
jīng
9
chuǎn
9
zhú
9
9
9
tíng
9
9
qiáo
9
zhòu
9
huí
9
yíng
9
gāi
9
yáo ráo
9
9
chí
9
jīng
9
yīn
9
jiāng
9
lǎo
9
hóng
9
róng
9
xún
9
huán
9
chá
9
huɑnghuāng
9
shù
9
qiáo
9
xūn hūn
9
9
cí zǐ
9
chéng
9
luò
9
yìn
9
9
9
zhuāng
9
9
9
róng
9
huì
9
hòu
9
máng
9
píng
9
mǎi
9
dàng
9
xìng
9
jiāo
9
tóng
9
míng
9
qián xún
9
hāo
9
9
qióng
9
9
chōng
9
9
yào
9
yán
9
9
9
jìn
9
9
jiāo
9
rěn
9
yíng xíng
10
chē
10
10
péng
10
yín
10
jié
10
láng làng liáng
10
kǎn
10
suī
10
rěn
10
jiá
10
fú piǎo
10
zhù
10
mǎng
10
yíng
10
10
chún
10
chǎi zhǐ
10
wěi
10
10
shēn xīn
10
yǔn
10
10
yóu
10
xiàn
10
zuó
10
10
yīng
10
qiú
10
10
shí shì
10
yǒu
10
10
qín
10
jūn
10
lāi
10
xiān
10
10
guǎn guān wǎn
10
suō
10
shāo
10
huò
10
10
wèn
10
jìng
10
mò mù
10
yóu
10
dòu
10
shū tú
10
lián
10
nū xi
10
gěng
10
10
hé hè
10
huá
10
cuò
10
10
méi
10
10
10
10
10
suō shā
10
hàn
10
chén
10
chén
10
bié
10
tuō
10
10
10
10
nán
10
10
zhuāng
10
cuò
10
niǔ
10
wáng
10
xìng
10
méng
10
é
11
11
nài
11
cháng
11
lǐn
11
11
jiān
11
11
11
guǒ
11
mǎng
11
lái
11
wèi
11
11
zhǒu
11
11
11
11
cuì
11
11
yíng
11
jǐn
11
11
jié
11
jīng
11
wǎn
11
11
11
11
qiáo
11
táo
11
bào
11
dōng
11
11
yíng
11
lún
11
qìn
11
gǎo
11
dào
11
ān
11
shù
11
běng
11
wǎn yù
11
tián
11
fèi
11
dàng
11
tǎn
11
chāng
11
dìng
11
mén
11
11
wǎng
11
wěi
11
11
pān
11
pāo
11
huán
11
tiē
11
11
11
sōng
11
juǎn
11
11
11
cài
11
kǔ tā bī lɑī
11
kūn
11
chuí
11
11
zhù
11
11
11
dàn
11
huán
11
gēng
11
11
11
11
xiāo
11
11
tái
11
líng
11
jiān
11
chūn
11
chóu
11
11
cuán zōu
11
11
fěi fēi
11
luó
11
11
niè
11
shū
11
hàn
11
zhàn
11
yǎn
11
tú tù
11
tuò
11
jiū
11
yíng
11
méng
11
qín
11
jùn jūn
11
11
shà
11
píng
11
láng
11
tiáo
12
hóu
12
qián
12
ě
12
zuò
12
wěi
12
wēi
12
yòng
12
cōng
12
xuān
12
shēn
12
yūn
12
hóng
12
jiǎng
12
pài
12
12
jiāng
12
chú
12
duàn
12
shāo
12
12
jīng
12
12
sōu
12
xiāng
12
12
zhēn
12
12
fèng fēng
12
tíng
12
yāo
12
12
kuí
12
dǒng
12
12
liàn
12
tiáo
12
zhuàn
12
12
12
jiā xiá
12
12
wěi
12
ān
12
wàn
12
lán
12
huáng
12
12
yuān
12
12
zhòu
12
biǎn biān
12
zuò
12
12
kuò
12
12
sōu
12
qiā
12
12
kǎi
12
12
quán
12
sū kū mō
12
lóu
12
kuì
12
xuē
12
chǎn
12
xuān
12
12
mào
12
wēi
12
xiāng
12
jiān
12
12
12
yào
12
qiū
12
12
shèn rèn
12
róu
12
12
yíng
12
hóng
12
qíng
12
cuó
12
pén
12
12
gé gě
12
ān
12
12
12
jùn
12
zàng
12
chǔn
12
12
shī
12
gài
12
zōng
12
xìng
12
píng
12
nǎn
12
luō luò lào là
12
hūn
12
12
bǎo
12
méi
12
kuò
12
guān
12
miǎn
12
13
líng
13
13
13
13
13
13
13
shī
13
chú
13
13
mǎo
13
liú
13
lán
13
cuò
13
13
suàn
13
ēn
13
suō
13
13
yūn
13
ruò
13
shā
13
fén
13
quē
13
shuò
13
róng
13
tiáo
13
dàn
13
cāng
13
13
13
zhēng
13
13
tōng
13
yīn
13
mēng měng méng
13
yīn
13
diǎn
13
13
13
gǔn
13
zǒng
13
yíng
13
chén
13
chún
13
qiàn
13
xuān
13
13
hāo
13
13
13
zhēn
13
guì
13
13
shēn
13
lián
13
áo
13
yuán
13
shī
13
yún
13
lǎng
13
bèi
13
pán
13
13
luǒ
13
bàng
13
jiān
13
13
13
wěng
13
làng
13
shì
13
yuān
13
sūn
13
gō zhā
13
13
diào
13
zhēn
13
huò
13
13
yǎo
13
gài
13
13
péng
13
13
mì míng
13
táng
13
kuǎi
13
liú
13
zhú
13
13
14
14
14
wèi yù
14
14
biāo
14
14
14
jié
14
cōng
14
14
kòu
14
14
qiáng
14
14
niǎo
14
14
zhè
14
cuó
14
liǎn
14
juàn
14
hūn
14
14
14
14
dōu
14
shēn
14
yín
14
14
qiū
14
14
14
14
xuàn
14
14
shāng
14
màn
14
jiǎng
14
kòu
14
qiàn
14
14
chún
14
xiāo
14
cōng
14
14
jiān
14
miè
14
lóu
14
yán
14
ǎi
14
huì
14
cáo
14
léi
14
hǎn
14
14
xiāng
14
zhū
14
liǎo lù
14
wéi
14
mán màn wàn
14
lìn
14
tuī
14
zàng
14
jǐn
14
14
niān
14
guó
14
ān
14
14
shè
14
líng
14
14
gǔn
14
zhōng
14
zhāng
14
cài
15
15
ruǐ
15
sūn
15
jiān
15
zuì
15
dǒng
15
15
yún
15
ǒu
15
jiāo qiáo
15
ráo
15
diǎn
15
méng
15
shèng
15
kuì
15
fěi
15
15
15
jué
15
chǎn
15
15
15
15
15
xiá
15
yùn
15
shùn
15
qiáng
15
15
15
huá
15
wěi
15
qiáo
15
15
ruǐ
15
15
bāo
15
xùn
15
ruí
15
fān fán bō
15
15
15
lěi
15
huì
15
yóu
15
15
jué
15
15
15
jiān
15
15
fén
15
dǐng
15
wēn
15
shū
15
qián
15
dàng
15
15
è
16
líng
16
16
zhān
16
xiè
16
huì
16
xiān
16
16
yuán
16
fán
16
jiāng
16
xīn
16
càn
16
xiè
16
wěi
16
bài
16
16
hào
16
sǒu
16
yùn
16
zhēn
16
shǔ
16
léng
16
16
xuān
16
hōng
16
16
hāo
16
hóng hòng
16
16
16
16
lěi
16
16
shēn
16
wàn
16
wēi
16
hāo
16
bò bó báo
16
16
xuē
16
miè
16
16
16
xūn
16
16
shǔ
16
xiāo
16
ài
16
jiàn
16
tāng
16
wèng
16
nóng
16
sūn
16
huì
16
qiáng
16
yào
16
lián
17
17
piáo
17
17
zǎo
17
17
17
gǎo
17
cáng zàng
17
17
xūn
17
jí jiè
17
huì
17
17
xiāo
17
miǎo
17
ěr
17
biǎn
17
17
jìn
17
níng
17
kuí
17
tuī
17
duì
17
qióng
17
chóu
17
cóng
17
lán
17
tái
17
yíng
17
xiǎn
17
17
mái
17
diào
17
jiǎn
17
chén
17
pín
17
18
shǔ
18
18
bēi
18
liáo
18
18
jiào
18
18
wèi
18
ǒu
18
téng
18
xián
18
qióng
18
18
biāo
18
18
gǎo
18
zhū
18
yào
18
ōu
18
zhǐ
18
xiě
18
18
yùn
18
tán
18
18
sǒu
18
fān
18
liú
18
huàn
18
18
lěi
19
héng
19
19
19
pín
19
péng
19
ruǐ
19
xūn
19
lìn
19
19
19
zǎo
19
19
qìn
19
yǐn
19
xuān
19
jiōng
19
tuí
19
ruǐ
19
lài
19
19
xuān
19
jiōng
19
19
19
huò
19
máng
19
ǎi
19
yùn
19
19
qiáo
19
tuò
19
19
tǒu
19
20
huā
20
yuè
20
xiǎn
20
yīng
20
lán
20
kɑ te su rɑ
20
niè
20
dàng
20
20
ráng
20
20
wèi
20
lán
20
huī
20
lìng
20
20
20
liǎn
20
fán
20
yáo
20
20
liǎn
20
lóng
20
20
qiáng
20
21
guī
21
kuí
21
zhī
21
fēng
21
léi
21
22
22
huái
22
huài
22
lěi
22
22
luó
22
lèi
22
22
23
sǎ ri
23
quǎn
23
téng
23
jiān
24
24
24
kuí
24
xiāo
24
léi
26
biē
26
luán
29
mén
最近查询