国学经典 >> 在线字典 >> 部首查字 >> 口字旁的字有哪些
口字旁的字大全/共找到758个汉字
笔划
汉字
拼音
笔划
汉字
拼音
3
kǒu
5
shè xié yè
5
hào
5
5
yòu
5
tái tāi
5
kòu
5
du ge
5
bà bā pā
5
guǎ
5
jiào
5
chì
5
5
zhào
5
zhǐ zhī
5
5
shǐ
5
gōu jù
5
5
dīng
5
tàn
5
qiú
5
lìng
5
tāo dāo
5
5
chǐ
5
kè kě
5
diāo
6
miē
6
hōng
6
tóng tòng
6
dòu
6
gě hé
6
6
tù tǔ
6
xiàng
6
6
xū yù yū
6
hè xià
6
6
má mǎ mɑ
6
míng
6
6
6
chī
6
diào
6
hòu
6
zhā
6
yā ā
6
gè gě
6
yāo
6
xuān
6
máng
6
7
dūn
7
fǒu pǐ
7
chǎo chāo
7
7
hán hàn
7
pǐ bǐ
7
7
wěn
7
tūn
7
shēng
7
7
lìn
7
nà nè
7
shǔn
7
chéng
7
qiàng qiāng
7
chuī
7
ǒu
7
jùn
7
jiè
7
tūn
7
7
huō
7
7
dāi tǎi
7
7
yùn yún yuán
7
7
7
fēn
7
xuè
7
dāi
7
jūn
7
zhī zī
7
7
guō
7
chǐ
7
7
hōng
7
fèi
7
jiào
7
hóng
7
7
chǒu
7
7
7
7
qìn
7
yín
7
7
7
beibài
7
hōng
7
yǐn
7
7
ě e
7
bɑbā
7
7
dōu
7
gào
7
yɑyā
7
tīng
7
hǒu
7
qìn
7
7
huá
7
háng kēng
7
wěn
7
é
7
ǒu
8
páo
8
pēi
8
shì
8
8
huò huó huohú hè hé
8
zǎ zé zhà zhā
8
8
wèi
8
jǔ zuī
8
8
ā ɑhā hē kē
8
kǎ kā
8
8
shēn
8
8
āi
8
8
guā guǎ gū
8
8
tiè
8
pǒu
8
8
níng
8
hāi
8
yǒng
8
xián
8
ní ne
8
wěn
8
yǎng
8
8
wāi
8
xiā gā
8
8
líng lìng
8
xiāo
8
8
tuō
8
8
zhòu
8
lóng
8
jiù
8
yōu
8
8
měng mǐn
8
shī
8
juǎn
8
8
náo nǔ
8
zhōu
8
8
mìng
8
8
pěn
8
zhòu
8
tuō
8
píng
8
8
kā gā
8
8
duō
8
8
rán
8
8
dōng
8
è
9
duǒ
9
zhǐ
9
xiāo
9
è
9
wɑwā
9
kuài
9
āi
9
dàn
9
kuāng
9
yǎo
9
yòu
9
zāi
9
xiǎng
9
duō
9
yō yo
9
hōng hǒng hòng
9
zhà chà
9
kuā
9
diè
9
ké hāi hái
9
9
zán
9
gén hěn
9
lǎo
9
9
xián
9
xiào
9
9
9
miē
9
hā hǎ hà
9
xiū
9
9
9
mōu
9
9
9
nián
9
guāng
9
è
9
èr
9
xuǎn
9
shěn
9
huò
9
nóng
9
mǐ mī
9
shù
9
huá huā
9
9
9
táo
9
yè yān yàn
9
guō
9
pài
9
huì yuě
9
zhòu
9
luò lokǎ gē
9
xiōng
9
dié xì
9
yǎ yā
9
tóng
9
po pu ni
9
nà nǎ nǎi né něi
9
9
pǐn
9
liè lie
9
huī
10
gòng hǒng
10
10
hán hàn
10
liàng
10
xiàn
10
suǒ
10
10
suō
10
10
ge xi
10
huàn
10
10
zào
10
wāi
10
zhé
10
zuò
10
qìn
10
léng
10
zhā
10
suī
10
hēng heng
10
10
yàn
10
lòng
10
ài āi
10
10
10
á à ǎ ā ɑ
10
dóu
10
10
jiá
10
táng
10
chē
10
liǎng
10
10
10
liè
10
10
10
zào
10
dōu
10
láo lào
10
shào
10
yuán
10
máng
10
yòu
10
lilī yīnglǐ 3");
10
gěng
10
hān
10
10
pǒu
10
10
láo
10
10
10
10
10
miē
10
xiào
10
10
mɑ si
10
qiàng
10
chún
10
é ó
10
qiú
10
hào
10
shā
10
wǎn
10
10
10
chuò
10
10
10
chī
11
11
fěng
11
tiǎn
11
11
wèn
11
niàn
11
chàng
11
zhūn
11
tān
11
shà tì
11
qicuì
11
jiè
11
nuò rě
11
11
ái
11
11
qíng
11
11
zhuàn
11
11
11
quán
11
kěn
11
ér
11
shá
11
11
11
chuài chuò
11
miāo
11
shà
11
dàn
11
11
guà
11
gòu
11
xiào
11
hǔ xià
11
11
lāng
11
táo
11
qiāng
11
11
cuì
11
shuā
11
cǎi
11
wāi
11
11
bō bo
11
guō
11
liǎng
11
shāng
11
11
zhé
11
zhāo zhōu
11
tuò
11
shòu
11
11
ǎn
11
11
huò
11
hèng
11
fēi
11
zhuó
11
11
yíng
11
11
11
dìng
11
zhuó
11
11
lái
11
luoluó luō
11
lɑlā
11
11
dàn
11
11
lín lìn
11
jìn
11
11
yán
11
11
pèn
11
wéi
11
niè
12
yóng yú
12
12
dié zhá
12
chī
12
jiē
12
huì
12
nán
12
kǎi
12
12
hǎn
12
huàn
12
kuí
12
dān
12
12
yīn
12
jiū
12
wēi
12
xián
12
12
pèn pēn
12
yàn
12
12
cān
12
12
miǎn
12
jiē
12
dàn
12
liàng
12
kuì
12
12
lóu lou
12
zhōu
12
12
12
zhé
12
12
hè hē
12
yán
12
huáng
12
qiāng
12
pɑo xi
12
yǔn
12
qiáo
12
lá là lǎ lā lɑ
12
shàn
12
12
duó
12
12
hóu
12
táng
12
12
zhǒng
12
zán
12
12
chuǎn
12
chì
12
jiē
12
sōu
12
chā
12
shà
12
12
wéi
12
xuān
12
12
huàn
12
yāo
12
dā tà
12
12
án
12
wèi
12
12
zhā chā
13
13
qín
13
13
lào
13
niè
13
13
xiù
13
13
13
13
13
chī
13
diǎ
13
qiàng
13
13
suō
13
lián
13
áo
13
chēn tián
13
wēng
13
13
ài yì
13
13
13
13
13
jiā lún
13
hài
13
zào
13
13
háo
13
sǎng
13
13
13
āi ǎi ài
13
13
yáo
13
hāi hēi
13
á shà
13
13
shì
13
chái
13
pǎng
13
huá
13
gòng
13
xié
13
13
suǒ
13
tōng
13
yōng
13
13
áo
13
xián qiān qiǎn
13
13
14
14
sòu
14
yīng
14
jiā
14
cháng
14
jiào
14
14
sǒu
14
zuī
14
ái
14
piào piāo
14
leilē
14
huì
14
gǔ jiǎ
14
bēng
14
dàn
14
shān
14
xiào
14
gǎ gā
14
14
sāi
14
dí dī
14
tǎn
14
xiào
14
jiào
14
guō
14
zhè zhē
14
xiāo
14
14
14
ǒu
14
háo
14
shī xū
14
14
dēi dē
14
14
chōng
14
14
xiān
14
tāng
14
tàn
14
cáo
14
lóu
14
14
jiào
15
zhǔ
15
hēi mò
15
fān
15
jué
15
zǎn
15
xiè
15
dàn
15
mǎi
15
15
15
cháo zhāo
15
huī
15
15
15
qiáo
15
háo
15
huī
15
tān
15
juē
15
chēng cēng
15
15
kuì
15
chuài zuō
15
niè
15
dào
15
dēng
15
15
pēn
15
15
liáo
15
rán
15
shā yē
15
xùn
15
pēng
15
qín
15
chuáng
15
lào
15
15
chī
15
15
xiāo
15
15
15
15
15
15
é
15
lián
15
ō
15
zǔn
15
yín
15
tūn
15
jiào
15
xún
16
ě
16
jìn
16
dūn
16
16
sāi
16
ǎi
16
16
yōng
16
zào
16
yī yì ài
16
hɑ nɑ xi
16
dāng
16
zhān
16
zhòu
16
xīn
16
yuàn
16
shì
16
16
zuǐ
16
16
hāo
16
kuài
16
yǎn
16
huò huō
16
yīng
16
xiào
16
xué jué
16
nóng
16
jiào
16
yuě
17
17
làn
17
níng
17
17
cháng
17
háo
17
17
17
17
hǎn
17
hōng
17
17
yàn
17
17
chā cā
17
17
duō
17
zhōu
17
yīn
17
zuǐ
17
xiù
17
xiàng
17
jìn
18
18
zhé
18
huì
18
náng
18
niè
18
18
áo xiāo
18
yín
18
xié
18
18
yōu
18
liú
18
18
18
18
19
19
yàn
19
19
yán
19
chèn
19
huò
19
pín
19
dàn
19
19
19
20
duǒ
20
chuò
20
lóng
20
di mi
20
rǎng rāng
20
20
huò
20
huān
20
20
20
jué jiào jiáo
20
20
yīng
20
chán
21
21
zhuàn
21
xiāo
21
21
chài
21
21
niè
21
xiāo
22
22
luō
22
náng nāng
22
chǎn
22
zá zàn
22
zèng
22
hǎn
22
23
jiān
23
lán
23
yàn
24
zhǔ
24
rɑ mo
24
24
niè
25
nɑngnāng
28
luó
最近查询