国学经典 >> 在线字典 >> 部首查字 >> 提手旁的字有哪些
提手旁的字大全/共找到700个汉字
笔划
汉字
拼音
笔划
汉字
拼音
3
shǒu
3
cái
4
zā zhá zhā
5
qiú
5
fǎn
5
5
rēng
5
pá bɑ
5
dá dǎ
5
5
hɑ me ru
6
sào sǎo
6
qiān
6
kuò
6
tuō
6
shēn
6
sɑ te
6
hàn
6
yáng
6
6
6
chā
6
mén
6
kòu
6
gāng káng
6
zhí
6
tuō
6
diǎo
6
zài
6
chā
6
dèn
6
6
zhàng
6
7
kuáng
7
7
tuán
7
shé zhé zhē
7
ǎo
7
póu
7
tóu
7
chě
7
chāo
7
7
lún lūn
7
dǎn
7
pān bān
7
wán
7
kàng
7
7
qìn
7
niǔ
7
pāo
7
7
7
jiā
7
7
7
7
gāng
7
7
7
zhěng
7
ě
7
zhǎo
7
rǎo
7
jué
7
7
zhuā
7
dèn
7
shū
7
yǎn
7
sǒng
7
7
yǔn
7
7
qiǎng qiāng
7
zhì
7
biàn
7
7
yuè
7
bà bǎ
7
póu
7
jiá
7
kōu
7
qián
7
wěn
7
bào
7
dǒu
7
7
7
7
zhǐ
7
bàn
8
8
yōng
8
8
zhù
8
qián
8
8
yāng
8
niān
8
8
8
8
pāo
8
bǐng
8
zhāo
8
zhǔ
8
zhā
8
8
chēn
8
zhǐ
8
lā lǎ lá
8
tái
8
zhěn
8
mǒ mò mā
8
bàn pàn pān
8
8
jiā
8
zhuō
8
mǐn
8
nán
8
8
zhǎ
8
mèi
8
pēng
8
līn
8
chāi cā
8
zé zhái
8
pāi
8
8
pàn pīn
8
bài
8
tà tuò
8
jiǎn
8
tuō
8
8
tuō
8
lán
8
guǎi
8
nǐng nìng níng
8
8
8
kuò
8
8
8
8
qiá
8
kuǎi
8
chì
8
yǎo
8
8
dàn dān
8
chōu
8
bào
8
lǒng
8
niù ǎo ào
9
jiǎo
9
wō zhuā
9
9
9
dié
9
zā zǎn
9
shān
9
xié
9
tǐng
9
zhì
9
tiǎo tiāo
9
9
jié
9
chí
9
zhuāi zhuài yè
9
zhā
9
9
hén
9
huī
9
nǐn
9
shè shí
9
9
náo
9
zhèng zhēng
9
xié
9
pīn
9
xián
9
bàng
9
nuó
9
lie ri
9
duǒ
9
9
9
liè
9
zhèn
9
9
shuān
9
9
dàng dǎng
9
huī
9
nòng
9
jué
9
kǎo
9
guà
9
gǒng
9
cún
9
jiào
9
9
kuò
9
zhěng
9
zhǐ
9
àn
9
kuà
9
qiān
9
bāi
9
9
shì
9
duò
9
kuò
9
dòng
10
10
jiǎo
10
gěng
10
niē
10
zùn
10
shù
10
10
10
wán
10
chā
10
póu
10
tuō
10
10
chéng
10
xié
10
10
10
měi
10
sǔn
10
cuò
10
jiǎn
10
zhāi
10
10
juān
10
shào shāo
10
10
10
10
zhèn zhèn
10
zhuō
10
péng
10
10
nòng
10
kēng
10
dǎo
10
lāo
10
kǔn
10
luō lǚ
10
hàn
10
10
ái āi
10
bāng
10
tuō
10
tǒng
10
jùn
10
huò
10
jiǎn
10
jué
10
wǎn
10
suō
10
sōu
10
huàn
10
10
ruó
10
11
tāo
11
shòu
11
jù jū
11
11
kòng
11
shū
11
pèng
11
niǎn niē
11
qiā
11
líng
11
hùn
11
kèn
11
shàn
11
11
ái
11
yuè
11
lüè
11
diān
11
guàn
11
tuī
11
gāng
11
duō duo
11
zǒng
11
lūn
11
diào
11
guó
11
dáo
11
11
chéng
11
11
shān shǎn chān càn
11
sāo
11
bǎi
11
yè yē
11
chēn
11
yǎn
11
jié jiē
11
huò
11
11
shě
11
11
qián
11
11
xiān
11
cǎi
11
liǎng
11
zhěng
11
11
dǎn shàn
11
zuó
11
11
11
nuò
11
pái pǎi
11
qìng
11
guà
11
11
cuò
11
11
chuí
11
11
jié
11
tàn
11
wàn
11
mēng
11
11
qín
11
zōu
11
pěng
11
zhì
11
bīng
11
tiàn
11
bèn
11
11
miáo
11
qián
11
mín
11
11
sǎo
11
jié
11
mén
11
jiē
11
jué
11
juǎn
11
liè
11
póu pǒu
11
ruó
11
zhēng
12
jiū
12
12
chá
12
gài
12
bēi
12
12
xuān
12
xiē
12
bèng
12
huáng
12
chòng
12
jiē
12
shé dié
12
biàn
12
zhā
12
nǎn
12
huàn
12
12
12
12
niē
12
chuí
12
zǒng
12
yáng
12
sōu
12
zhēng
12
yáo
12
kāi
12
12
dī tí
12
chā
12
xún
12
bìng
12
zǒng
12
12
sāo
12
cuō
12
zòu
12
chā
12
chuāi chuǎi chuài
12
wèn
12
qìn
12
12
yǎn
12
lǎn
12
jiǎo
12
12
lǒu lōu
12
róu
12
zǎn
12
tì dì
12
chān
12
wēi
12
kuí
12
jiū
12
róng
12
yuàn
12
ǎn
12
12
jiǎn
12
gèn
12
huī
12
zhèn
12
gé gē
12
hōng
12
jiǎn
12
gèn
12
wēi
12
12
sāi
12
yuán
12
shì
12
chéng
13
guāi
13
gāng
13
nuò
13
chī
13
chōu
13
quán
13
qiǎng
13
féng
13
huá
13
liǎn
13
13
èn
13
shū
13
13
qiǔ
13
13
bàng péng
13
gǎo
13
zhǎn
13
shuò
13
huá
13
sǔn
13
13
miè
13
zhēn
13
è
13
13
jiān
13
xié
13
13
tián
13
xiǎn
13
chù
13
tān
13
13
shè
13
róng
13
tāo
13
zhà
13
sà shā
13
yáo
13
zhī
13
gòu
13
chuāi
13
sōu
13
bǎi
13
jìn
13
táng
13
13
què
13
dǎo
13
sūn
13
zhì
13
yáo
13
shān
13
è
13
13
shè
13
jié
13
wèn
13
bān
13
bìn
13
qìn
14
yáo
14
luò
14
chū
14
sōu
14
wěi
14
liào
14
yǐng
14
zhé
14
suō
14
guī
14
guàn
14
zhā
14
qiān
14
zǒng
14
biào biāo
14
cuī
14
piě piē
14
lǒu
14
chuāng
14
chōng
14
shuāi
14
héng
14
zhuā
14
zhuó
14
chēng
14
qiāng
14
chān
14
14
zhuó
14
chě
14
chàn
14
yīng
14
jiāng
14
mán
14
huà
14
chǎn
14
jiǎo
14
zhāi
14
tuán
14
jiū
14
14
zhí
14
kōu
14
kēng
14
tàng
14
14
14
hàn
14
15
zhì
15
15
jiē
15
juē
15
xiàn
15
15
ruán
15
lāo
15
chè
15
cāo
15
dǎn
15
zhěng
15
chēng
15
bèn
15
15
xiāo
15
chēng
15
lǐn
15
15
zǔn
15
zhuàn
15
15
15
xié
15
15
xié
15
qíng
15
huī
15
zhuàng
15
dǎn
15
15
qiào
15
guì
15
niǎn
15
qiā
15
náo
15
jiàng
15
dūn
15
15
liáo liào liǎo liāo
15
zǎn
15
jiǎo
15
jiǎo
15
15
qìn
15
cuō zuǒ
15
juē
15
sǎ sā
15
niǎn
15
xián
15
15
hòng
15
qín
15
cuān
16
dān
16
gǎn
16
qiào
16
huàn
16
shàn
16
16
nǎng
16
dǎng
16
ào
16
cāo
16
huò
16
yōng
16
hàn
16
16
léi lèi
16
sòu sǒu
16
chuò
16
16
kuǎi
16
16
è
16
zhì
16
mēng
16
16
16
jiǎn
17
17
17
kuò
17
tái
17
17
yǎng
17
dǎo
17
zhuó zhuō
17
xǐng
17
17
17
17
17
jié
17
níng
17
zhì
17
17
17
tī zhì
17
bìn
18
tān
18
zǎn
18
shū
18
xié
18
liè
18
léi
18
18
rǎo
18
18
18
sòu
18
jiàn
18
niǎn
18
bǎi
19
huō
19
xiǎn
19
huàn
19
jùn
19
qiān
19
wěng
19
yíng
19
19
19
cuán zǎn
19
19
qiān
20
rǎng
20
méi
20
yīng
20
chān
20
qiān
20
lán
20
xiān
21
cuān
21
shè
21
xié
21
chī
21
sǒng
21
lǒng
22
22
22
luó
22
tān
22
diān
22
zǎn
22
jùn
23
zuàn
23
dǎng
23
jué
23
jiǎo
23
24
lǎn
24
25
nǎng
最近查询