国学经典 >> 在线字典 >> 部首查字 >> 三点水的字有哪些
三点水的字大全/共找到1035个汉字
笔划
汉字
拼音
笔划
汉字
拼音
3
shuǐ
5
氿
guǐ jiǔ
5
tīng
5
hàn
5
zhī
5
5
pà pā
5
fàn
5
miǎn
5
diāo
5
huì
5
6
6
6
qiān
6
6
fàn
6
jiǔ
6
tài dà
6
6
zhōng
6
chà
6
6
hán hàn
6
6
shāng tàng tāng
6
zhuó
6
qiú
6
chí
6
6
chuàn
6
jiāng
6
6
wán
6
xùn
6
máng
6
shàn
6
6
tuō
7
7
gōu
7
7
7
huò
7
7
qìn
7
chōng
7
7
7
tài
7
fēng
7
7
biàn
7
yǎn
7
7
yún
7
méi mò
7
fén
7
mén wèn
7
pàn
7
zhī
7
shà shā
7
7
7
niú
7
gǔ yù
7
pèi
7
7
hàng
7
jǐng
7
jūn
7
hóng
7
7
7
méi
7
7
7
汿
7
wéi
7
zhǐ
7
yóu
7
qiān
7
cāng
7
dùn zhuàn
7
òu ōu
7
yuán
7
tài
7
7
féng
7
pài
7
biàn
7
chén
7
jué
7
xiōng
7
shěn
7
wāng
7
zhī
7
7
gàn
7
7
lún
7
ruì
7
7
miǎn
7
fàn
7
fāng
8
8
yǒng
8
8
jù jǔ
8
lèi
8
yóu
8
xiè
8
jīng
8
8
8
zhān
8
dàn
8
zhī
8
zhù
8
8
bó pō
8
huì
8
8
8
8
yāng
8
xuàn
8
mèi
8
pēng
8
8
shù
8
沿
yán
8
chù
8
fèi
8
8
8
8
8
ní nì
8
mǐn
8
jiān qiǎn
8
8
tuó
8
líng
8
8
duǒ
8
yuè
8
nìng
8
zhōng
8
luò
8
pàn
8
zhǎo
8
xiè
8
8
jué
8
yōu
8
pào pāo
8
tuō
8
jiǒng
8
8
shēng
8
8
chēng
8
qiú
8
8
8
zhì
8
tián
8
mì bì
8
mǎo
8
gān
8
bēn
8
8
lóng shuāng
8
kuàng
8
jiā
8
hóng
8
8
9
yìn
9
dòng
9
9
zhōu
9
9
quán
9
huì kuài
9
9
zhǐ
9
9
huí
9
pán
9
9
wěi
9
jiàn
9
zài
9
xiáo
9
9
yīn
9
kuāng
9
xiè
9
liè
9
qià
9
jiā
9
huán
9
9
wéi
9
huó
9
9
píng
9
xián
9
lěi
9
泿
yín
9
洿
9
chǎn
9
táo
9
xún
9
huī
9
yiè
9
nóng
9
9
kǎo
9
shī
9
jīn
9
9
9
ér
9
jìng
9
zhū
9
9
yáng
9
ěr
9
liú
9
jiāo
9
chéng
9
zhì
9
jì jǐ
9
guāng
9
pā pài
9
9
tǐng
9
luò
9
míng
9
hún hǔn
9
pe o le
9
xíng
9
9
zhuó
9
fú fù
9
àn
9
jìn
9
hòu
9
xǐ xiǎn
9
hóng
9
zhēn
9
jié
9
xiōng
9
9
9
xǔ hǔ
9
hǎixún 2");xún
9
9
jiàng
10
10
máng
10
kùn
10
chōng
10
tūn
10
jiàn
10
10
10
gēng
10
shè
10
huàn
10
chún
10
xiāo
10
zhuó
10
10
hán hàn
10
rùn
10
bāng
10
yǐng
10
tóng
10
tāo
10
yún
10
10
lèi
10
hào
10
xiào
10
shuì
10
10
10
zhàng zhǎng
10
xùn jùn
10
jìn
10
hàn
10
làng
10
hóng
10
jiā
10
féng
10
chōng yǒng
10
10
fāng
10
hǎilǐ 3");
10
lǎn
10
liè
10
wéi
10
niǎn
10
chēng
10
pīng
10
10
10
jiǒng
10
zhè
10
10
hǎi
10
xiàn
10
shuì
10
to ko
10
cén
10
suī
10
měi
10
jīng
10
10
é
10
huàn
10
浿
pèi
10
lián
10
10
10
liú
10
láo
10
10
10
lāi
10
dòu
10
10
juān
10
hǎn
10
wěi
10
hēng
10
yōu
10
láo lào
10
shèn
10
wō guō
10
niè
10
zhǐ
10
qiú
10
10
11
pěng
11
tiān
11
11
shuàn
11
11
miǎn shéng
11
lín lìn
11
zhè
11
11
féi
11
tǎng
11
yuān
11
11
dōng
11
11
淿
11
涿
zhuō
11
wò yuān
11
11
shè
11
yuān
11
11
yuān
11
kōng
11
chún
11
táo
11
shū
11
11
liáng
11
11
cuì
11
11
zhí
11
zhōu
11
sōng
11
11
chuò
11
chāng
11
lái
11
qiè
11
fēi
11
máo
11
wèn
11
11
hán
11
lèi
11
pài
11
jiàn jiān
11
gàn
11
11
11
shēn
11
líng
11
jiǎn
11
yān
11
yīng
11
11
yín
11
ruò
11
11
11
11
shè
11
huái
11
11
píng
11
hún hǔn
11
tuō
11
11
shòu
11
nào
11
11
11
11
hūn
11
11
zhǔ
11
11
11
11
11
11
11
bèn
11
yān
11
11
guǒ
11
11
shěn
11
niǎn
11
yuān
11
11
bàn
11
dòu dú
11
qiǎn
11
guàn
11
dàn
11
11
11
tiǎn
11
hào
11
lún
11
shèn
11
xìng
11
diàn
11
jìng
11
qīng
11
zhàng
11
qīng
11
xiáo
11
cóng
11
juàn
11
biāo
12
hóng
12
xuàn
12
xǔ xū
12
yuān
12
wěi
12
liàn
12
湿
shī
12
hún
12
mǎn
12
pài
12
jiān
12
xiāng
12
yíng
12
yǎn
12
qiāng
12
féng
12
qiú
12
lóng
12
12
miǎo
12
12
12
quán
12
yóu
12
yǎn
12
róu
12
jiǎo jiū qiū
12
fēng
12
qiú
12
12
nǎn
12
wéi
12
wéi
12
yān
12
huì
12
měi
12
hōng
12
méi
12
sōu
12
pén
12
12
渿
nài
12
xiè
12
chú
12
dòng
12
yǒu
12
yuán
12
12
liàng
12
chún
12
hā tū
12
lóu
12
12
jiē
12
wān
12
12
zhì
12
12
tuàn
12
shěng
12
12
jiàn jiān
12
12
gài
12
yíng
12
zhàn
12
12
zhā
12
12
guǐ
12
12
fèng
12
shēng
12
niè
12
huàn
12
chán
12
shī
12
gǎng
12
zhuāng
12
tíng
12
huò
12
tàn
12
12
chì
12
yìn
12
nuǎn
12
è
12
yǒng
12
12
12
jiǎn
12
12
zhā
12
12
xián
12
12
zhēn
12
huá
12
méi
12
shí
12
tāng
12
cān
12
kuì
12
12
wēn
12
tuān
12
12
12
āi
12
wèi
12
tián
12
miǎn
12
còu
12
zāi
12
12
mǐn
12
12
huáng
12
sāo
13
13
xù chù
13
yuán
13
13
huàng
13
bīn
13
suī
13
13
xiù
13
yīn
13
lóng
13
tāo
13
cāng
13
zhì
13
pāng
13
shí
13
yàn
13
zhǔn
13
chéng
13
13
huǒ
13
13
hǔn
13
mǎng
13
lián
13
suò
13
yǎo
13
13
13
yàn
13
wēi
13
13
féng
13
13
yíng
13
tài
13
13
xiǔ
13
mǎn
13
13
ái
13
13
méng
13
huì
13
jié
13
miè
13
yín
13
gǔn
13
nì niào
13
shī
13
diān
13
jìn
13
míng
13
13
hào
13
suǒ
13
tān
13
róng
13
13
13
13
13
13
13
13
13
wěng wēng
13
yáo
13
táng
13
chún
13
yuán
13
lián
13
shè
13
yún
13
jiào
13
13
zāi
13
13
gōu
13
qín zhēn
13
luán
13
13
wēn
13
shī
13
áo
13
lùn
13
13
溿
pàn
13
13
liù liū
13
13
làn
13
xiǔ
14
zōng
14
gǎn
14
zhì
14
14
cóng
14
jiàn
14
shāng
14
lǎn
14
jǐn
14
14
jiàng
14
14
xiāo
14
yǎn
14
14
cōng
14
14
huàn
14
hàn
14
kòu
14
pēng
14
cáo
14
zhū
14
gǔn
14
fàn
14
guàn
14
14
tuán
14
dàng
14
14
14
14
liáo
14
huáng
14
shāng
14
14
14
滿
mǎn
14
14
òu
14
piāo piǎo piào
14
cóng
14
tà luò lěi
14
14
màn
14
14
liàn
14
gài
14
14
zhǎng
14
kāng
14
lòu
14
chún
14
hóng
14
yàng
14
14
14
yōng
14
14
14
zhāng
14
táng
14
xuán
14
guō
14
jiào
14
yōu
14
lóng
14
cháo
14
shù
14
14
lóu
14
14
chóng
14
yíng
14
14
14
biāo
14
gān
14
14
14
14
téng
14
cuǐ
14
chǎn
14
shèn
14
shuǎng
14
shù
14
guó
14
wéi
14
yān
15
lào
15
qián
15
sùn
15
15
hán
15
15
15
15
cháo
15
sōng
15
qián
15
cōng
15
zhēn
15
dùn
15
15
15
hào
15
kuì
15
chán
15
15
15
15
huà
15
mǐn
15
jiāo
15
shào
15
zhí
15
nìng
15
15
jiào
15
jǐng
15
qiáng
15
15
shǔ
15
15
jié
15
pān
15
15
xián
15
dǐng
15
潿
wéi
15
hēi
15
15
tān
15
liū
15
chán
15
jiàn
15
shān
15
chéng dèng
15
wān
15
hòng
15
péng
15
miǎn
15
fén pēn
15
15
yún
15
chéng
15
tán xún
15
tóng
15
lán
15
shān
15
wéi
15
liáo lǎo lào láo
15
chè
15
xún
15
cūn
15
15
wàn
15
shù
15
15
ào
15
rùn
15
zhǔ
15
15
huì
15
15
15
lín
15
suì
16
16
16
yōng
16
jìn
16
16
zhēn
16
huàn
16
16
shì
16
16
16
diàn
16
zǎo
16
16
màn
16
líng
16
dāng
16
lián
16
16
méng
16
zhuó
16
lái
16
bīn
16
xiè
16
zhì
16
16
càn
16
chán
16
huán
16
16
liàn
16
lǐn
16
duó
16
suī
16
kuài
16
lián
16
16
nóng
16
16
16
gǎn
16
澿
qín
16
huò
16
16
huì
16
chǔ
16
16
dàn tán
16
16
shù
16
ǎi
17
jìn
17
làn
17
yīn
17
17
yǎng
17
yǐn
17
17
suǐ
17
yíng
17
shī
17
17
yíng
17
duì
17
cuì
17
濿
17
qìng
17
nìng
17
zhuó
17
17
wěi
17
háo
17
kuò
17
wǎng
17
17
jìng
17
yíng
17
17
17
miè
17
bīn
17
17
wéi
17
bo ku
17
bīn
17
tāo
17
17
jùn
18
xiè
18
jiān
18
zàn
18
luò
18
jiàn
18
18
zhū
18
18
wěi
18
18
pán
18
shěn
18
chán
18
瀀
yōu
18
18
18
18
liú
18
chéng
18
huī
18
biāo
18
yíng
18
bào pù
19
jiàn
19
19
lài
19
xiè
19
yíng
19
xiāo
19
lài
19
huái
19
róng
19
hàn
19
19
yíng
19
xuè
19
lián
19
19
bīn
19
xiàn
19
yíng
19
huò
19
qián
19
qìn
19
duì
19
20
liàn
20
yuè
20
lán
20
fèn
20
20
dài
20
jiǎn
20
lóng
20
shuàng
20
20
yīng
20
yuān
20
chán
20
fán
20
zhuó
20
lín
20
ráng ràng
20
20
lán
20
guàn
20
jiān
21
hào
21
21
yíng
21
21
qián
21
lěi
21
jué
21
yōng
21
21
shè
21
fēng
21
cóng
22
tān
22
yàn
22
zàn
22
22
shàn
22
23
yíng
23
jiǎo
23
dǎng
23
chǎn
23
lán
24
24
làn
24
hào
24
zhú
25
wān
25
nǎng
26
xiǎn
26
luán
26
yàn
27
yàn
27
gàn
31
yàn
32
最近查询